СТОРІНКА

Вчителя - логопеда

Живчин Дарина Романівна- вчитель-логопед

Закінчила у 2021 році Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет". Здобула кваліфікацію: ступінь вищої освіти бакалавр, професійна кваліфікація: Вчитель - дефектолог (олігофренопедагог, логопед). Вихователь дітей з порушенням психофізичного розвитку.

Стаж роботи - 9 м.

Напрями роботи :

1. Діагностичний напрямок

Діагностична робота вчителя-логопеда є складовою частиною комплексного вивчення дитини. Висновки логопедичного обстеження обов'язково співвідносяться з психологічними, лікарськими, педагогічними спостереженнями. Основна мета цього напрямку – прогноз ймовірних труднощів в навчанні, визначення причин мовленнєвих недоліків.

Діагностична діяльність фахівця упродовж навчального року має на меті вирішення різних завдань, і тому, в залежності від етапу роботи, ми вирізняємо: первинну діагностику та підсумкове обстеження дошкільників.

Первинна діагностика. Метою цього етапу роботи є визначення рівня мовленнєвого розвитку вихованців закладу дошкільної освіти, причин та механізмів мовленнєвих недоліків, виявлення дітей, що потребують першочергової спеціальної допомоги. Проводиться він на початку навчального року, за перші два тижні вересня. За її наслідками та за висновками проводиться зарахування учнів в логопедичний кабінет, комплектування підгруп, складання розкладу ігор-занять разом із вихователями, ознайомлення з ним директора ЗДО і батьків та оформлення необхідної документації вчителя-логопеда в ЗДО.

Підсумкове обстеження дошкільників. Це діагностування необхідне для визначення ефективності корекційного впливу на мовленнєвий розвиток та констатації результативності набутих мовленнєвих навичок дітей, що відвідують заняття вчителя-логопеда. Результати занотовуються у мовних картках вихованців та складається річний звіт і надається директору ЗДО.

2. Корекційний напрямок

Корекційна направленість роботи вчителя-логопеда являє собою систему корекційного впливу на мовну та навчально-пізнавальну діяльність дитини із мовленнєвими порушенями. Спираючись на перспективні індивідуальні плани корекційної роботи, формування та розвиток фонетико-фонематичної, лексичної, граматичної складових мовлення та зв’язного мовлення під час: підгрупових занять (мін. 1 р./т. з дітьми з ФНМ та 2 р./т. з дітьми з ФФНМ, ЗНМ та СНМ); індивідуальних занять (мін. 2 р./т.).

Планування корекційно-розвивальної роботи вчителя-логопеда відбувається з урахуванням аналізу педагогічних, медичних, психологічних спостережень. Тому вчитель-логопед будує свою роботу з урахуванням співпраці із різними спеціалістами (психологами, лікарем-психіатром, стоматологом-ортодонтом та інш.).

Необхідною умовою проведення корекційної роботи з вихованціями є поєднання загальнодидактичних принципів з основними положеннями корекційної педагогіки, вікової і спеціальної психології: комплексності, цілісності; всебічності; системності та динамічності.

Корекційний вплив є набагато ефективнішим, якщо забезпечується взаємодія між учасниками, які реалізують навчально-корекційну програму розвитку вихованця. Тобто вчитель-логопед за допомогою рекомендацій, консультацій, залучає в процес корекційного навчання батьків та вихователів.

3. Аналітичний напрямок.

Аналітичний напрямок передбачає аналіз впливу корекційної роботи на мовленнєвий розвиток дошкільника, та його оцінку, забезпечення взаємодії між фахівцями. Необхідність цього напрямку роботи зумовлена потребою комплексного підходу до проблем дитини, який припускає:

· системний аналіз особистісного, мовленнєвого і пізнавального розвитку вихованця, що дозволяє не тільки виявити окремі прояви порушень розвитку учня, але й визначити причини цих порушень, відслідкувати їх взаємвплив;

· створення перспективного індивідуального плану корекційної роботи, націлених на взаємозв'язок розвитку і корекції різних сторін особистісного, пізнавального та мовленнєвого розвитку дитини;

4.Консультативно-просвітницький та превентивний напрямок.

Консультативно-просвітницький напрямок роботи вчителя-логопеда проводиться для надання допомоги батькам, вихователям і адміністрації ЗДО з питань усунення існуючих мовленнєвих недоліків вихованців та попередження вторинних порушень, які заважають вихованцю повноцінно опанувати учбовим матеріалом в межах дошкільної програми навчання.

Задачі зазначеного напрямку:

· профілактика вторинних та третинних порушень в розвитку дитини;

· попередження перевантажень дошкільників;

· підвищення професійної компетентності вихователів з питаннь навчання дітей з відхиленнями у розвитку;

· надання професійної допомоги батькам та вихованцям в вирішенні існуючих проблем;

· залучення вихователів і батьків в процес корекції порушень звуковимови.